Reitan Eiendom

Bærekraftsrapport 2022

Vi har jobbet med bærekraft i eiendomsprosjekter i flere tiår. Konkret kommer det til uttrykk på ulike måter i hvert enkelt prosjekt, basert på informasjon vi kartlegger. Vi jobber metodisk og våre valg er kunnskapsbaserte. 

Ringvirkningspotensialet for våre prosjekter er stort og påvirker våre byer og lokalsamfunn. Derfor preger bærekraft vår daglige drift og tenkning og er integrert i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet. 

Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet.

I VÅR BÆREKRAFTSSTRATEGI INNGÅR ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE) I VÅR FORSTÅELSE AV BÆREKRAFT. 

Reitan Eiendom har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for vårt bærekraftsarbeid samt en metodebeskrivelse for hvordan vi skal utvikle prosjektene våre i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Dette mener vi styrker ansvarsdimensjonen i vårt arbeid.  

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar vi til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer vi også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje. 

Bærekraft

Reitan Eiendom har de siste årene gjennomført en strategiprosess for bærekraftsarbeidet. Det har resultert i en styrevedtatt bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet

FØRSTE ÅR MED RAPPORT, MANGE ÅR MED BÆREKRAFTSFOKUS.

Reitan Eiendom og datterselskapene har i mange år jobbet med bærekrafts-konsepter i sine eiendomsprosjekter. Det har vært jobbet med rehabiliteringer, gjenbruk, energieffektivisering, lokal energiproduksjon, lokaliseringsvurderinger, prosjektøkonomi, funksjonsprogrammering, byutvikling, teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur og en rekke andre viktige bærekraftsrelevante tema.