Ett av fire fokusområder i bærekraftsarbeidet er åpenhet. Transparens og tilgjengelige styringsdokument er et resultatmål i bærekraftstrategien. Alle styringsdokumentene er vedtatt av styret i Reitan Eiendom.

Dokumentene som er etablert formaliserer allerede etablert praksis i selskapet. Retningslinjene som beskrives er i tråd med selskapets åtte verdigrunnlag og er primært etablert for å være transparent om selskapsstyringen for eksterne.

Styringsdokumentene inneholder blant annet:

  • Selskapets forpliktelser for å ivareta menneskerettigheter og sikre ansvarlig forretningsdrift.
  • Hvordan selskapet skal vurdere sine forretningssamarbeid og hvordan risiko identifiseres, vurderes og håndteres.
  • Selskapets forventning til hvordan ansatte skal opptre.
  • At selskapet bruker innkjøp som verktøy i bærekraftsarbeidet.
  • At selskapet legger føre-var-prinsippet til grunn.
  • Hvilket lovverk som er relevant for det enkelte tema, samt i hvilken grad selskapets retningslinjer går ut over lovverket.
  • Revisjonsdato, styreforankring og vedtaksdato, samt frekvens for revisjon for dokumentene hvor det er relevant.
  • Hvem som er ansvarlig for de enkelte styringsdokumentene.
  • Hvem retningslinjene gjelder for. Både i tilfeller der de gjelder internt og eksternt.

Vi inkluderer gjennomgang av styringsdokumentene og informasjon om hvor de kan finnes i opplæringsprogram for ESG. Det er viktig for selskapet at alle ansatte er kjent med og etterlever retningslinjene som beskrives i styringsdokumentene. Der dokumentene gjelder for eksterne, blir aktørene gjort oppmerksomme på hvor dokumentene kan finnes og bedt om å gjøre seg kjent med og etterleve dem.

Nedlastninger: